طراحی و زبان بصری 5

حالات خطوط خطوط میتوانند از نظر ضخامت و وزن، ظرافت و خشونت، نرمی و سختی، صافی و زبری حالات مختلفی به خود بگیرد.خطوط ممکن است ضخیم یا نازک، قوی یا ضعیف، تیره یا روشن شوند. به صورت خطوط باریک و یا ضخیم یکنواخت باشند. میتوانند در جهت مسیر اصلی خود به صورت بریده بریده، متغیر و یا ممتد باشند. در جهت مسیر اصلی خود به شکل زیگزاک، شکسته و یا موجی درآیند. میتوانند به صورت منظم و یا نامنظم در مسیر اصلی حرکت خود تغییر جهت دهند. و بتوانند ابزار مناسبی را با انتقال حالات و کیفیات متفاوت ایجاد کنند.
ادامه مطلب

طراحی و زبان بصری 4

خط و عناصر خطی در هنر خط عنصر بصری یک بعدی است. خط نشانگر حرکت، جهت، رشد و پویایی بصری است. در زندگی روزمره و در طبیعت، خط حضور چشمگیری دارد. ما با خط و جلوه های گوناگون آن زندگی میکنیم. منظور از خط تجسمی معنایی نسبی از خط است و آن نشان دادن یک ُعدی حرکت ممتد و پیوسته بر سطح یا در فضاست. خط میتواند دو بعدی باشد. ً مثال یک قطاردر حال حرکت از فاصله ای دور به صورت یک خط ممتد دیده میشود. در حالی که وقتی با قطار مسافرت میکنیم و در داخل آن هستیم دیگر این برداشت بصری رانداریم.
ادامه مطلب

طراحی و زبان بصری 3

تقویت حساسیت بصری با اینکه انسانها بیش از حواس دیگر به حس بینایی وابسته هستند اما بسیاری چیزها را نمیبینند و یا مثل هم نمیبینند. انسان هاي دقيقتر نگاهي جست و جو گرايانه داشته و با تفكر و مقايسه اشيای پيرامون خود را مي بينند. طراحان با توجه به رسالت حرفه ای و اجتماعی که دارند براي ديدن بهتر به طراحي مي پردازند كه به ارتباط همزمان و هماهنگ چشم، مغز و دست نياز دارد. چشم انسان داده هاي حسي را دريافت مي كند اين داده هاي تصويري در ذهن از نظر تناسبات و نظم يا بي نظمي درك مي ِ شوند و آنگاه دست طراح بوسيله ابزارهاي طراحي تصاوير ذهني را به تصاوير عيني به‌صورت طرح و ترسيم و نقش ارائه مي دهد.
ادامه مطلب

طراحی و زبان بصری 2

انواع طراحی واژة طراحی در هنرهای مختلف به معانی متفاوتی به کار رفته است، که در تمامی آنها استفاده از زبان ترسیم مشترک است. زمانیکه در کودکی از سر تفنن برروی برف تازه، شیشه بخارزده یا ماسه های ساحل طرح یا نقشی ایجادمیکنیم در واقع به نوعی طراحی میکنیم. زمانیکه برای بیان اندیشه یا ایده ای مفهوم آن را در قالب ترسیمات سریع و ساده بیان میکنیم، طراحی میکنیم. زمانیکه جهت افزایش مهارت، سرمشق زیبا و اصیلی را باز ترسیم و تکرار میکنیم، طراحی میکنیم و یا زمانیکه با مراحل هدفمند مرحله به مرحله و دقیق قصد تولید و ارائه طرح یک محصول ابتکاری و جدید را داریم طراحی میکنیم.
ادامه مطلب

طراحی و زبان بصری 1

هنر و انواع آن در فرهنگ، واژه (هنر) با نیکی و خوبی هم پیوند بوده و به معنای علم، فضیلت کمال و توانمندی است و همةعرصه های فرهنگ وتمدن مارادر بهترين و زیباترین صورت ها با هنر عجین کرده است و در فرهنگ غرب واژة (هنر) به معنی صناعت به هم پیوسته ودرست کردن آمده که همراه با نظریه پردازی منشأ بسیاری از هنرهای معاصراست. آثار هنری مجموعه ای از تولیدات ذهنی یا ساخته هاي دست انسان است که در قالب آثار هنری مانند شعر و داستان، نقاشی و طراحی، فیلم و تصویرمتحرک، عکاسی و چاپ، موسیقی و تئاتر و سایر هنرهای کاربردی مانند معماری، معماری داخلی،گرافیک و طراحی صنعتی و ... خلق میشوند.
ادامه مطلب

فرایند طراحی داخلی فضاهای مسکونی 4

برنامه ریزی اطلاعات به دست آمده از مرحلة قبل، در زمینه های گوناگون و با درجة اهمیت متفاوتی هستند. بنابراین با ارزیابی آنها لازم است عوامل اصلی و مهم تأثیرگذار از عوامل فرعی و غیرمهم تشخیص داده شوند تا به این ترتیب حجم زیاد اطلاعات به نوعی غربال و درجه بندی شوند. بعد از دسته بندی و مرتبه بندی اطلاعات، باید آنها را تجزیه و تحلیل نموده و از آنها نتیجه گیری کرد. برای تجزیه و تحلیل، تعاریف مختلفی ارائه شده است. ( به دست آوردن بینش و نگرش از داده جهت تصمیم گیری بهتر ) یکی از این تعاریف است.
ادامه مطلب

فرایند طراحی داخلی فضاهای مسکونی 3

نقشة بنا شکلی است مشابه با آن فقط در ابعادی کوچک تر. دو شکل وقتی مشابه اند که زوایای آنها برابر و اضلاع متناظر آنها متناسب باشند. مثلاً دو مثلث زیر با هم مشابه اند زیرا زوایای آنها برابر و اضلاع متناظر یکی، دو برابر دیگری است. دو شکل مساوی هم در واقع دو شکل مشابه اند که نسبت اضلاع آنها یک به یک است.
ادامه مطلب

فرایند طراحی داخلی فضاهای مسکونی 2

محیط پیرامون طرح از دیگر عوامل مؤثر بر طراحی فضاهای داخلی محیط پیرامون طرح است. در این رابطه مواردی نظیر شرایط آب و هوایی محیط، مناظر موجود در پیرامون بنا و ساختمان همسایگان اطراف خانه می توانند مورد توجه و ارزیابی قرار گرفته و با توجه به آنها برای طرح فضاهای داخلی تصمیم گیری شود. در رابطه با شرایط آب و هوایی با توجه به اینکه در چه نوع آب و هوایی قرار داریم، مدت و نحوة تابش خورشید، میزان دما، بارندگی و رطوبت، بادهای غالب و مطلوب و نامطلوب منطقه چگونه است و مواردی نظیر اینها می توان برای جهت گیری فضاهای مختلف و چگونگی طرح کلی و جزئیات آنها فکرهایی کرد.
ادامه مطلب

فرایند طراحی داخلی فضاهای مسکونی 1

فرایند طراحی داخلی فضاهای مسکونی فرایند طراحی داخلی فضاهای مسکونی سه دسته فعالیت را شامل می شود: دستة اول مربوط به فعالیت هایی است که از طریق آنها اطلاعاتی را کسب می کند. دستة دوم تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از اطلاعات به دست آمده را در بر می گیرد. در دستة سوم فعالیت ها، طراح به طراحی مبادرت می ورزد. به این ترتیب به نظر می رسد که در فرایند طراحی داخلی فضاهای مسکونی، سه فعالیت زیر دنبال می گردد:
ادامه مطلب

فضاهای خانه 6

فضاهای باز به دو دستة عمومی و خصوصی تقسیم می شوند. فضای باز خصوصی در ارتباط با عرصة خصوصی خانواده و در رابطة منطقی با آشپزخانه، نشیمن و اتاق های خواب قرار دارد. فضای باز عمومی معمولاً در رابطه با عرصة عمومی خانه و در جبهه ای از ساختمان واقع می شود که در مجاورت معبر عمومی است و افراد برای ورود به خانه از آن عبور می کنند. شرایط اقلیمی و محیطی (وجود پوشش های گیاهی، کوه و عوارض شیب زمین و...) هر محل در طراحی فضاهای باز و انتخاب عناصر آن نقش بسیاری دارند.
ادامه مطلب