انواع مصالح درتزیین معماری داخلی ایران ( آینه کاری )

معماران ایرانی با هنر و خلاقیت کیمیاگرانه خود به شیوه های گوناگون و متناسب با مکان و با مصالح مختلف، شاهکارهای جهانی پدید آورده اند. آینه کار با ایجاد اشکال و طرح های تزیینی منظم و بیشتر هندسی از قطعات کوچک و بزرگ آینه در سطوح داخلی بنا فضایی درخشان و پرتلألو پدید می آورد که حاصل آن بازتاب پی در پی نور در قطعات بی شمار آینه و ایجاد فضایی پرنور، دل انگیز و رویایی بوده است.
ادامه مطلب

انواع مصالح درتزیین معماری داخلی ایران ( چوب )

در مورد تاریخچة مصرف و صنایع چوب ایران متأسفانه به دلیل اینکه چوب به سبب پوسیدگی، ماندگاری طولانی ندارد، مدارک باستانی زیادی در دسترس نیست. هخامنشیان ارزش جنگل و چوب را برای هنرمندان می دانستند. به همین دلیل درخت کاری و به خصوص کشت درختان جنگلی که فقط از نظر تولید چوب اهمیت دارند، از آیین های ستودة پادشاهان هخامنشی بوده است. چنانچه کورش شخصا به کشت درخت همت می گماشت و داریوش مرزبان ها را برای جنگل کاری درختان بومی در بین النهرین تشویق میکرد. کاربرد چوب در معماری تخت جمشید و شوش کاملاً مشهود است.
ادامه مطلب

انواع مصالح درتزیین معماری داخلی ایران ( سنگ کاری (حجّاری) )

در معماری ایرانی، بناهای سنگی زیبایی وجود دارد که در آنها از سنگ به دلیل مقاومت و پایداری بالا در حجّاری ها، نقش برجسته ها، مجسمه ها و در اجزای بنا استفاده شده است. شاهکار ساختمان سنگی ایران مجموعة بناهای تخت جمشید است. نمونه برجستة دیگر طاق بستان در کرمانشاه است، که در آن ایوان هایی را در دل بدنه ای از سنگ طبیعی کوه احداث کرده اند. این ایوان ها دارای تزیینات و کنده کاری های زیبا در جلو و دیوارهای جانبی و انتهایی هستند. در یکی از این ایوان ها سمت گشادة آن به سوی بیرون با قوسی فراخ و نقوش تزیینی، درست همانند ایوان های مختلف حیاط مرکزی ایران است.
ادامه مطلب

انواع مصالح درتزیین معماری داخلی ایران ( گچ بری )

هنر ایران از آغاز حیات خویش، پیوسته دگرگونی های عظیمی را تجربه کرده است. گچک اری و استفاده از گچ  در ایران سابقه ای طولانی دارد. قدیمی ترین اثر گچی کشف شده مربوط به کاوش های انجام شده در هفت تپة خوزستان است. این نمونه قدیمی ترین اثر گچ بری در دوران پیش از تاریخ ایران و متعلق به هنر و تمد ایلامی است.در عصر ماد و هخامنشی و اشکانی به طور ساده، ترکیبی و تلفیقی از این هنر استفاده شده است. اما در دوران ساسانی تکنیک و روش های خاصی به همراه نقوش و الگوهای مختلف حیوانی، گیاهی، انسانی و شکل های هندسی به کار گرفته شده است .
ادامه مطلب

انواع مصالح درتزیین معماری داخلی ایران ( کاشی کاری )

هنر کاشی کاری همانند دیگر هنرهای ایرانی، یکی دیگر از بسترهای بروز ویژگی کیمیاگری ایرانیان بوده است. هنری که از اعتبار، ارزش و زیبایی ویژه ای برخوردار است. هنری که هم به تزیین و زیبایی بنا کمک می کرده و هم در استحکام بناهای تاریخی در برابر رطوبت و باران نقش مؤثری داشته است. کوچک بودن قطعات آن، امکان ترمیم و جا به جایی آن را نیز به سادگی فراهم می ساخته است. مدارک تاریخی و باستان شناسی حکایت از آن دارد که در اواخر هزارة دوم قبل از میلاد هنرمندان ایران زمین با ساخت خشت و آجرهای لعاب دار آشنا بوده اند و از آن برای آرایش بناها استفاده میکردند.
ادامه مطلب

انواع مصالح درتزیین معماری داخلی ایران ( آجر )

بخش مهمی از ویژگی های هر معماری داخلی در گرو مصالح و نحوه به کارگیری آنها در بناست. مصالح به دو صورت بر معماری داخلی اثر می گذارند. از یک سو هر ماده ای دارای ویژگی های سازه ای و ساختمانی خاص است، که باید در طراحی مورد نظر قرار گیرند. از سوی دیگر اقسام مصالح از نظر جنس، رنگ و بافت خصوصیات ویژه ای دارند که با هم تفاوت میکنند؛ در نتیجه هنگامیکه بر روی سطوح یک بنا ظاهر می شوند، سیمای ویژه ای بدان می بخشند و بیان خاصی را موجب می گردند. استفاده از یک ماده ساختمانی ممکن است بنایی را گرم و صمیمی کند و دیگری آن را سرد و خشک جلوه دهد.
ادامه مطلب