فضاهای خانه 6

فضاهای باز به دو دستة عمومی و خصوصی تقسیم می شوند. فضای باز خصوصی در ارتباط با عرصة خصوصی خانواده و در رابطة منطقی با آشپزخانه، نشیمن و اتاق های خواب قرار دارد. فضای باز عمومی معمولاً در رابطه با عرصة عمومی خانه و در جبهه ای از ساختمان واقع می شود که در مجاورت معبر عمومی است و افراد برای ورود به خانه از آن عبور می کنند. شرایط اقلیمی و محیطی (وجود پوشش های گیاهی، کوه و عوارض شیب زمین و...) هر محل در طراحی فضاهای باز و انتخاب عناصر آن نقش بسیاری دارند.
ادامه مطلب

ویژگی های معماری داخلی ایرانی 2

معماری ما، معماری هم نشینی، همدمی و زندگی با آب است. آب از جمله عناصر طبیعی است که در معنا بخشی، شکل دهی و آفرینش مطبوعیت معماری داخلی ما سهم ویژه ای داشته است.آب به عنوان مظهر پاكي همواره مورد توجه ايرانيان بوده است. معبد کنگاور در استان کرمانشاه برای آناهیتا ایزد بانوی آب ساخته شده است .
ادامه مطلب

ویژگی های معماری داخلی ایرانی 1

آنچه در اینجا به عنوان ویژگی های معماری داخلی ایرانی آورده شده است، تعدادی از مهمترین خصوصیات و صفات این معماری است. خصوصیات و صفاتی که هر یک مربوط به بخشی از معماری داخلی ایران است؛ ویژگی هایی که ممکن است بعضی از آنها در معماری سایر کشورها هم دیده شوند، ولی مجموعة آنها معماری ما را رقم می زنند.
ادامه مطلب