ویژگی های معماری داخلی ایرانی 2

معماری ما، معماری هم نشینی، همدمی و زندگی با آب است. آب از جمله عناصر طبیعی است که در معنا بخشی، شکل دهی و آفرینش مطبوعیت معماری داخلی ما سهم ویژه ای داشته است.آب به عنوان مظهر پاكي همواره مورد توجه ايرانيان بوده است. معبد کنگاور در استان کرمانشاه برای آناهیتا ایزد بانوی آب ساخته شده است .
ادامه مطلب

ویژگی های معماری داخلی ایرانی 1

آنچه در اینجا به عنوان ویژگی های معماری داخلی ایرانی آورده شده است، تعدادی از مهمترین خصوصیات و صفات این معماری است. خصوصیات و صفاتی که هر یک مربوط به بخشی از معماری داخلی ایران است؛ ویژگی هایی که ممکن است بعضی از آنها در معماری سایر کشورها هم دیده شوند، ولی مجموعة آنها معماری ما را رقم می زنند.
ادامه مطلب