طراحی و زبان بصری 6

طراحی و زبان بصری

 

اندازه گیری در طراحی

 

عالاوه بر ساده سازی و استفاده از محور تقارن، استفاده از اندازه گیری درک ارتباط میان اجزا و نسبت های موضوعات طراحی را آسان می سازد و امکان می دهد طرح کلی موضوع را، ارزیابی و اصالح کنیم. برای اندازه گیری، اندازة بخشی از موضوع را به عنوان معیار در نظر می گیریم و آنرا معیار سنجش اندازه های بزرگتر قرار می دهیم یا نسبت طول و عرض موضوع را میسنجیم. برای اندازهگیری در جای ثابتی قرار گرفته دست را به صورت کشیده و به سمت موضوع دراز کرده و با استفاده از یک شاخص ساده عمودی مانند مداد طراحی، اندازة نسبی بخش های مختلف را میسنجیم. با استفاده از اندازة نسبی بخشهای مختلف و یا استفاده از خطوط افقی و عمودی فرضی و خط چین، اندازه ها و نسبت ها را در طراحی کنترل کرده و طرح را کامل می کنیم.

 

 

 

 

طراحی خطی از مناظر

 

مناظر طبیعی و شهری معموالً ترکیب متنوعی از عناصر مختلف مانند پستی بلندی زمین، خط افق درخشان، بوته ها، صخره ها و... را شامل میشود. برای طراحی بهتر از مناظر، ابتدا نحوة ساده سازی طراحی از تک تک عناصر را به خوبی تمرین کنید. برای طراحی از درختان، به فرایند رویش و شکل و نسبت بخش های مختلف آن مانند شکل تاج درخت، نسبت تاج به تنه، ساختار و شکل شاخه ها و الگوی رویش و پراکندگی برگ ها توجه کنید. برای طراحی از درختان و بوته های مختلف، شکل آنها را ساده کرده و در محدودة کادر پیاده کنید. آنگاه از طریق اندازه گیری و استفاده از خطوط فرضی افقی و عمودی آنها را تصحیح و تکمیل کنید.در لبه ها نزدیک آسمان خطوط کمرنگ و محو می شوند و در ال به الی برگ ها، بخش هایی از شاخه ها و آسمان دیده میشود. برای طراحی از مناظر بهتر است ابتدا شکل های بزرگ و عناصر اصلی و موقعیت آنها نسبت به یکدیگر و خط افق در نظر گرفته شوند و سپس اشکال کوچک تر به طرح اضافه شوند. هنگام طراحی میتوان بخشهای غیر اساسی را حذف رابطة میان بخش های اصلی را تقویت کرد. در طراحی خطی علاوه بر مداد و قلم میتوانید از گچ، زغال، خودنویس نیز برای طراحی استفاده کنید.

 

 

 

 

طراحی خطی از انسان

 

حاالت بدن انسان علاوه بر ساختار استخوان ها، عضالت، نظام حرکتی به شدت تحت تاثیر حاالت روحی و کیفیات رفتاری قراردارد. به همین دلیل طراحی از انسان و نمایش ویژگی های جسمانی و شرایط عاطفی و رفتاری به مهارت دست نياز دارد. طراحی از معصومیت و شادابی کودکانه، فعاليت و ِ تلاش رقابتی یک ورزشکار، صلابت یک رزمنده، تلاش صبورانه یک مادر و محبت دوستانه و... نیازمند مطالعه و تمرین زیادی است که با استفادة به جا از خطوط عملی میشود. در طراحی از انسان، سه موضوع مهم باید در نظر گرفته شود. اندازة افراد که بسته به سن و جنسیت آنها تغییر میکند. تناسبات بدنی که رابطه بین بخش های مختلف بدن است و در نهایت نوع فعالیت و حالتی که فرد در آن قرار دارد.

 

 

 

طراحی سریع بدون توجه به جزئیات همراه با ساده کردن موضوع و خطوط راحت بهترین راه طراحی حالت بدن در شرایط مختلف است. آشنایی با ساختار استخوان بندی، و آناتومی بدن و رابطه آن با حاالت مختلف فعالیت و حـرکت بدن در طراحی درسـت از انسان بسیار مؤثـر است.

 

 

طراحی خطی با دیگر وسایل ترسیم

 

عالوه بر مداد، قلم و روان نویس یا خودنویس برای طراحی، از ابزارهای ترسیمی دیگری مانند زغال، گچ پاستل، آبرنگ و قلم فلزی، آب مرکب و ... نیز می توان استفاده کردو زغال وگچ پاستل از نظرامکانات طراحی تفاوت چندانی با مداد ندارند ولی تغییر میزان فشار، تفاوت ملموسی در کیفیت خطوط ایجاد میکند. متنوع ترین خطوط در طراحی با آب مرکب ایجاد میشود که با استفاده از مرکب سیاه یا قهوه ای، قلم موی مناسب و نرم. پالت مخصوص آبرنگ با خانه های گود، ظرف آب و کاغذ با مقوای ضخیم که آب مرکب را به خوبی جذب کند و برروی تخته شاسی محکم گردد، انجام می شود.در طراحی با آب مرکب، پس از آنکه کلیات طرح با مواد کمرنگ برروی کاغذ مشخص شد. طراحی ابتدا از سطوح کم رنگ شروع می شود. پس از خشک شدن هر لایه از رنگ، لایه های پررنگ تر به طرح اضافه میشود.

 

 

 

 

 

 

طراحی و زبان بصری 7