طراحی و زبان بصری 3

 

طراحی و زبان بصری 

 

تقویت حساسیت بصری

 

با اینکه انسانها بیش از حواس دیگر به حس بینایی وابسته هستند اما بسیاری چیزها را نمیبینند و یا مثل هم نمیبینند. انسان هاي دقيقتر نگاهي جست و جو گرايانه داشته و با تفكر و مقايسه اشيای پيرامون خود را مي بينند. طراحان با توجه به رسالت حرفه ای و اجتماعی که دارند براي ديدن بهتر به طراحي مي پردازند كه به ارتباط همزمان و هماهنگ چشم، مغز و دست نياز دارد. چشم انسان داده هاي حسي را دريافت مي كند اين داده هاي تصويري در ذهن از نظر تناسبات و نظم يا بي نظمي درك مي ِ شوند و آنگاه دست طراح بوسيله ابزارهاي طراحي تصاوير ذهني را به تصاوير عيني به‌صورت طرح و ترسيم و نقش ارائه مي دهد.

 

 

 

 

نقطه، خط و طراحی خطی

 

عناصر بصری

 

همة اشیـایی که دراطـراف ما قـرار دارند سـه بعدی هستند. نقطه سازندة همة فرم هاست. وقتی نقطه حرکت میکند خط را به‌وجود می آورد که عنصری یک بعدی است. وقتی خط در جهتی غیر از امتداد خود حرکت میکند سطح به‌وجود میآید که دوبعدی است و از جابه جایی صفحه حجم سه بعدی ایجاد میشود. نقطه، خط، سطح و حجم عناصر تشکیل دهنده فرم هستند. عناصر تشکیل دهندة فرم همراه با بافت و رنگ، نور و سایه، عناصر بصری را تشکیل میدهند.

 

 

 

 

نقطه

 

در هنرهای تجسمی و کاربردی منظور از نقطه چیزی کوچک و قابل رؤیت که دارای تیرگی یا روشنی ، اندازه و گاهی جرم و حجم است که به آن نقطة تجسمی می گویند. در ریاضیات نقطه موضوعی ذهنی است که در فضا یا برصفحه تصور میشود. نقطه تجسمی ممکن است به وسیلة یک ابزار اثر گذار به وجود آید. مثل اثر یک مداد، یک قلمو یا فشار و ضربة چیزی سخت به روی یک سطح یا مثل یک ً لکه ی روشن بر سطح تیره و بالعکس. نقطه ی تجسمی ممکن است به وسیله ی جسمی که دارای حجم نسبتا کوچکی است در فضا شکل بگیرد و یا بخش فرورفته یا برجستة یک اثر حجمی باشد، یا با توجه به انتها و محل تقاطع خطوط درک شود. بنابراین، نقطه در زبان ً هنر تجسمی چیزی است کاملا ملموس و بصری که بخشی از اثر تجسمی را تشکیل میدهد و دارای شکل و اندازهی نسبی است. نقطه تجسمی نه تنها در آثار هنرمندان دیده میشود بلکه در طبیعت محیط پیرامون ومحصولات هنرهای کاربردی نیز به وفور دیده شده و نقش آفرین است ً مثال ستاره ها و هلال ماه در آسمان شب، ردیف پرندگان و هواپیما در آسمان روز به مثابه نقطه دیده میشوند.

 


 

رابط ی نقطه با فضا، زمینه و کادر

 

در طبیعت، پدیده ها در فضای واقعی قرار دارند. هنگام ترسیم یا طراحی موضوعات در فضای محـدودی بنام کادر قرار می گیرند. اندازة نسبی نقاط و خطوط با توجه به فضا یا کادری که در آن قرار دارند سنجیده میشود. محل استقرار نقطه در کادر یا فضا ویژگی ها و حالت های متفاوتی به وجود میآورد. یک نقطه در فضا یا کادر جلب توجه کرده و ایجاد تمرکز می کند. نقاط متعدد در یک کادر یا فضا براساس روابطی که از نظر شکل، اندازه، تیرگی، روشنی، رنگ، بافت دوری یا نزدیکی به یکدیگر دارند اثرات بصری متفاوتی به‌وجود می آورند.

 

 

 

 

طراحی و زبان بصری 4