بررسی سبک های معماری داخلی ایران 2

بعد از سدۀ ششم پیش از میلاد ( 2600 سال پیش ) و با به قدرت رسیدن هخامنشیان در ایران پدید آمد. این شیوه معماری تا 2400 سال پیش در ایران رواج داشت و یادگار های بسیاری از خود به جای گذاشت. از مهم ترین شاهکارهای معماری به جامانده از این دوره می توان از مجموعه های آیینی تخت جمشید، کاخ های شوش و هگمتانه را نام برد. این اماکن برای مدیریت کشور و سکونت استفاده می شدند، همچنین معابد و آرامگاه هایی برای احترام به پادشاهان ساخته شدند که آرامگاه کوروش در پاسارگاد و آرامگاه های نقش رستم از آن جمله است. سرستون های کله گاوی، کله شیری و کله عقابی از تزیینات بارز بناهای تخت جمشید است .
ادامه مطلب