طراحی و زبان بصری 12

عمق نمایی در طراحی خطی، با خط کشیدن پیرامون اشیا، شکل با مرز مشخصی محدود و به صورت سطح دو بعدی نشان داده می شود. طراحان در ادوار مختلف سعی کرده اند تا حجم اشیا و عمق آن را روی سطح دوبعدی نمایش دهند. ساده‌ترین راه درک عمق تصویری هنگامی است که دو شکل جلوی هم قرار می گیرند و با دیدن یکی پس از دیگری، دور و نزدیکی آنها را درک می کنیم.
ادامه مطلب