طراحی و زبان بصری 10

ترکیب بندی به خلقت زيبا و باشكوه گل هاي زيبا، بوته هاي كوير، درختان سر افراز و ... دقت كنيد. آنچه سبب بقا و رشد و تداوم حيات است، همنشيني دقيق، تركيب مناسب اجزاء تشكيل دهندة آنها با كلِ وجود آنهاست. وحدت و هماهنگي در طبيعت پيرامون ما مثال آشكار و روشني از واژة (تركيب بندي) است. در به‌وجود آوردن آثار هنري در تمام رشته ها، همين اصل همنشيني و تركيبِ درست عناصر بصري مهم و مؤثر هستند. تركيب بندي هم در شكل و هم درمعناي يك اثر هنري نقش بسزايي دارد.
ادامه مطلب