طراحی و زبان بصری 9

بافت با نگاه یا لمس خارجی لیوان شیشه ای، یک میز چوبی و یا یک قالی مشاهده میکنیم که کیفیت سطح آنها با هم تفاوت بارز دارند. هر ماده ای سطح و رویه ای دارد که کیفیت آن منحصربه فرد است. بافت یعنی ویژگی خاص یک سطح که به ماده و ساختار آن مربوط است. بافت، بیانگرنرمی یا سختی نسبی سطح و گویای کیفیت ظاهری مواد، مانند زبری و صلابت سنگ، لطافت چوب، نرمی لاستیک، صاف و صیقلی بودن شیشه، و... می باشد.
ادامه مطلب