سبک های معماري داخلي در اروپا

ظهور دین مسیح و رواج تدریجی آن در بخش هایی از خاورمیانه و اروپا سبب شکل گیري سبک هاي هنري مختلف شد. هنر مسیحی، هنري مذهبی و مرکز ثقل آن کلیسا است و نمود این هنر بیش از هر چیز در کلیساها و به ویژه در اروپا تجلی یافته است. با رواج این آیین در سرزمین هاي یونان و رم، به تدریج یونانی ها و رمی ها نقش رهبري دیانت مسیح را به عهده گرفتند و هنري را پایه گذاري کردند که در آن سنت هاي هنري یونانی، رمی و عناصري از میراث هاي شرقی ( ایران، سوریه، آناتولی و میان رودان ) با هم ادغام شد و در شکل معماري کلیساها و هنرهاي وابسته آن به ویژه شمایل نگاري تجلی یافت.
ادامه مطلب

معماري داخلي در مصر

یکی از تمدن هاي تاریخی، حدود 5000 سال پیش، در اطراف رود نیل شکل گرفت و حدود 2800 سال طول کشید. آثار این دوره تاریخی تا امروز به عنوان میراثی از مصر باستان باقی مانده است.آثار معماري به جامانده از تمدن مصر باستان باتوجه به مصالحی که در ساخت آنها به کار رفته است، به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند؛ دستۀ نخست، بناهایی هستند که مصالح به کار رفته در آنها آجر نپخته بوده است. از این نوع آجر در ساخت خانه هاي مصري در طول تمدن هاي فراعنه تا دورۀ اسلامی استفاده می شده است.
ادامه مطلب