سبک های معماري داخلي در اروپا

ظهور دین مسیح و رواج تدریجی آن در بخش هایی از خاورمیانه و اروپا سبب شکل گیري سبک هاي هنري مختلف شد. هنر مسیحی، هنري مذهبی و مرکز ثقل آن کلیسا است و نمود این هنر بیش از هر چیز در کلیساها و به ویژه در اروپا تجلی یافته است. با رواج این آیین در سرزمین هاي یونان و رم، به تدریج یونانی ها و رمی ها نقش رهبري دیانت مسیح را به عهده گرفتند و هنري را پایه گذاري کردند که در آن سنت هاي هنري یونانی، رمی و عناصري از میراث هاي شرقی ( ایران، سوریه، آناتولی و میان رودان ) با هم ادغام شد و در شکل معماري کلیساها و هنرهاي وابسته آن به ویژه شمایل نگاري تجلی یافت.
ادامه مطلب

معماري داخلي در رم

تاریخ رم را معمولاًً از 753 قبل از میلاد تا 476 میلادي میدانند. آنچه امروزه ما به عنوان معماري رم می شناسیم، مربوط به همین دوره تاریخی است. رمی ها به ساختمانهاي بزرگ علاقه مند بودند؛ بنابراین نیاز به مصالح پایدار و محکم داشتند. آنها به سبب داشتن سیمان پوزولان ( گونه اي خاکستر آتشفشانی ریزدانه است که در ساخت بتن کاربرد دارد )، موفق به ساخت بناهاي مطلوب و مقاومی شدند. رمی ها ابتدا طاق هاي نیم دایره اي(طاق آهنگ) که از نظر سازه اي ایستایی زیادي ندارند، را پدید آوردند؛ سپس با روش مبتکرانه به طاق مرکب یا متقاطع که عبارت از دو طاق آهنگ عمود بر یکدیگر است، دست یافتند.
ادامه مطلب