برخی از ویژگی های اصلی سبک معماری داخلی ژاپن

در تفکر شرقی نقش نمادها بسیار پر رنگ و حائز اهمیت است و این امر یکی از دلایل تفاوت هاي بسیاري از تمدن هاي مشرق و مغرب زمین است. نگاه ژاپنی ها به طبیعت سرشار از نمادگرایی است و براي طبيعت اهميت قدسي قائل هستند. این امر در گل آرایی فضاي داخلی و در پیوند فضاي داخل و خارج و نحوۀ باغ سازي آنها اثر گذاشته است. با اینکه معماري ژاپن از حداقل عناصر و اجزا بهره  میگیرد، اما هر جزء به ظاهر کوچک می تواند مفاهیمی عمیق و نمادین داشته باشد؛ به گونه اي که سنگ هاي طبیعی تزیینی می توانند نمادي از کل هستی تلقی شوند. این عقیده وجود دارد که تمام جهان را می توان در یک سنگ کوچک مشاهده کرد و مهم توجه به جوهره است.
ادامه مطلب