طراحی و زبان بصری 15

نمایش حجم از طریق سایه روشن   نمایش حجم اشیا بسته به نوع فرم و نحوة تابش نور، متفاوت است زاویة تابش نور، برجستگی ها و فرورفتگی احجام را نمایان می کند و بدون سایه روشن حجم اشیای سطح به نظر می رسد. برای تشخیص بهتر درجات خاکستری، میتوان با چشم نیمه باز به احجام نگاه کرد برای نمایش احجام، حداقل از سه درجة خاکستری استفاده می  شود.     …
ادامه مطلب

طراحی و زبان بصری 14

نور و دیدن اشیا با وجود نور است که پدیده های خلقت برای انسان قابل رؤیت می شوند. بدون نور چیزی دیده نمی شود. با تغییر شدت رنگ یا جهت نور ِ اشیاء اطراف ما تغییر می کنند. اشيا بر حسب جنس و نوع سطوحي كه دارند وقتي در مسير تابش نور قرار مي گيرند يا نور را جذب مي كنند، يا نور از آنها عبور مي كند و يا نور را باز مي تابانند؛ به همين سبب اجسام به (كدر)، (نيمه شفاف) و (شفاف) تقسيم مي شوند. همين ويژگي دربارة رنگ اشيا و اجسام وجود دارد.
ادامه مطلب

طراحی و زبان بصری 12

عمق نمایی در طراحی خطی، با خط کشیدن پیرامون اشیا، شکل با مرز مشخصی محدود و به صورت سطح دو بعدی نشان داده می شود. طراحان در ادوار مختلف سعی کرده اند تا حجم اشیا و عمق آن را روی سطح دوبعدی نمایش دهند. ساده‌ترین راه درک عمق تصویری هنگامی است که دو شکل جلوی هم قرار می گیرند و با دیدن یکی پس از دیگری، دور و نزدیکی آنها را درک می کنیم.
ادامه مطلب

طراحی و زبان بصری 11

تناسب طلایی ایجاد تناسب میان رنگ ها و سایه رنگ های یک تابلوی نقاشی در عین حال تناسب در اندازه ها از قوانین خاصی پیروی میکند که به آنها اصول و قواعد تقسیمات طلایی و یا تناسبات طلایی گفته می شود. براساس تناسبات طلایی یک پاره خط را می توان طوری به دو قسمت تقسیم کرد که نسبت قسمت کوچکتر به قسمت بزرگتر مساوی با نسبت قسمت بزرگتر، با کل پاره خط باشد. این نوع تقسیم از نظر بصری و همین طور از نظر منطقی، نسبت های زیبایی را میان اجزا با یکدیگر و با کل پدید می آورد که هم در معماری و هم در هنرهای بصری از آن استفادة بسیار شده است.
ادامه مطلب

طراحی و زبان بصری 10

ترکیب بندی به خلقت زيبا و باشكوه گل هاي زيبا، بوته هاي كوير، درختان سر افراز و ... دقت كنيد. آنچه سبب بقا و رشد و تداوم حيات است، همنشيني دقيق، تركيب مناسب اجزاء تشكيل دهندة آنها با كلِ وجود آنهاست. وحدت و هماهنگي در طبيعت پيرامون ما مثال آشكار و روشني از واژة (تركيب بندي) است. در به‌وجود آوردن آثار هنري در تمام رشته ها، همين اصل همنشيني و تركيبِ درست عناصر بصري مهم و مؤثر هستند. تركيب بندي هم در شكل و هم درمعناي يك اثر هنري نقش بسزايي دارد.
ادامه مطلب

طراحی و زبان بصری 9

بافت با نگاه یا لمس خارجی لیوان شیشه ای، یک میز چوبی و یا یک قالی مشاهده میکنیم که کیفیت سطح آنها با هم تفاوت بارز دارند. هر ماده ای سطح و رویه ای دارد که کیفیت آن منحصربه فرد است. بافت یعنی ویژگی خاص یک سطح که به ماده و ساختار آن مربوط است. بافت، بیانگرنرمی یا سختی نسبی سطح و گویای کیفیت ظاهری مواد، مانند زبری و صلابت سنگ، لطافت چوب، نرمی لاستیک، صاف و صیقلی بودن شیشه، و... می باشد.
ادامه مطلب

طراحی و زبان بصری 8

شکل ها یا هندسی و ساده هستند، مثل دایره، مثلث و چهار گوش و یا تلفیقی پیچیده و مرکب از شکل های ساده می باشند، مثل شکل های آلی موجودات زنده، سنگ ها و درختان. اشکال بصری ازترکیب یا تغییر شکل اشکال ساده هندسی پدید می آید و در هنرهای مختلف به کار گرفته می شوند. در طبیعت شکل های متنوع و زیادی وجود دارد که هر کدام به نحوی ذهن و احساسات ما را تحت تأثیر قرار می دهند. در هنرهای تجسمی نیز با تغییراتی که در یک ساده میتوان به وجود آورد شکل های جدیدی ساخته می شود:
ادامه مطلب

طراحی و زبان بصری 7

سطح عنصری دو بعدی است که (شکل آن) اصلی ترین ویژگی آن را بیان میکند. شکل واقعی یک سطح فقط زمانی رؤیت پذیر است که به آن نگاه کنیم. عامل مهم دیگر کیفیت سطح است، که تابع ماده ای است که از آن ساخته شده است. نوع رنگ، بافت، الگو و زمینه به ویژگی های اثر گذاشته و کیفیت آن را مشخص میکند. کیفیت سطوح، اصلی ترین عنصر در شکل گیری بسیاری از هنرهاست: در بافت، چاپ پارچه،در طراحی محصولات صنعتی،در معماری داخلی، گرافیک، نقاشی و در صنایع دستی، کیفیت سطوح، تأثیر اساسی بر کیفیت آثار و محصولات دارد.
ادامه مطلب

طراحی و زبان بصری 6

طراحی و زبان بصری   اندازه گیری در طراحی   عالاوه بر ساده سازی و استفاده از محور تقارن، استفاده از اندازه گیری درک ارتباط میان اجزا و نسبت های موضوعات طراحی را آسان می سازد و امکان می دهد طرح کلی موضوع را، ارزیابی و اصالح کنیم. برای اندازه گیری، اندازة بخشی از موضوع را به عنوان معیار در نظر می گیریم و آنرا معیار سنجش اندازه های بزرگتر …
ادامه مطلب