عرصه زندگی خصوصی

این بخش آرام ترین و خصوصی ترین بخش خانه  است .  به صورت مستقل و جدا از عرصه پذیرایی طراحی می شود . درعین نزدیکی و ارتباط با نشیمن نباید فعالیت‌های عرصه عمومی آرامش این عرصه را مختل نماید . در این عرصه اتاق خواب والدین ، فرزندان و اتاق مطالعه قرار می گیرد . در فضای اتاق خواب ها فعالیت های چون استراحت کردن ، تعویض لباس ، مطالعه و احیاناً کار انجام می‌شود . این عرصه باید در قسمت ساکت خانه قرار بگیرد ، به حمام ها و سرویس ها دسترسی و نزدیکی داشته باشد .
ادامه مطلب