طراحی و زبان بصری 13

طراحی و زبان بصری 

 

پرسپکتیو یک نقطه ای در طراحی از فضای داخلی

 

به کمک قواعد پرسپکتیو داخلی میتوان علاوه بر اشیا و حجم های کوچک از فضاهای مختلف داخلی نیز به شرح زیر طراحی کرد:


1. فرض کنیم که دیوار روبروی شما همان صفحة تصویر در پرسپکتیو باشد در این صورت صفحة دیوار روبرو را با حفظ تناسبات آن ترسیم میکنیم. (صفحه روبه رو را با تناسبات واقعی ترسیم می کنیم).

 


 

2. با توجه به تراز دید ناظر و موقعیت وی خط افق و نقطة گریز را مشخص می کنیم و خط پائین دیوار را به قسمت های مساوی تقسیم می کنیم.

 

 


3. از نقطه گریز به چهارگوشة دیوار مقابل وصل کرده و امتداد می دهیم.

 

 


4. به اندازة فاصلة ناظر از دیوار روبرو نقطة A را بر روی خط افق مشخص کرده و به گوشة دیوار وصل می کنیم و (A نقطه گریز خط و 45 درجه است) تا تقسیم بندی های کف را قطع کند.

 

 


5. با استفاده از نقاط تقاطع تقسیمات کف را کامل می کنیم تا کف به صورت شطرنجی به مربع های کوچک تقسیم شود. با استفاده از تقسیمات کف طرح را کامل می کنیم این تقسیم بندی کمک می کند جای عناصر مختلف را در عمق فضا روی دیوارها و سقف به دقت مشخص کنیم.

 

 

 

 

پرسپکتیو یک نقطه‌ ای در طراحی از طبیعت و انسان


اگرچه پرسپکتیو بیشترین کاربرد را در ترسیم احجام هندسی دارد؛ قواعد آن در مورد طبیعت نیز صدق می کند. طول درختان در عمق منظره و اندازة اعضای بدن انسان در زوایای خاص تغییر می کند. هنگام طراحی،درختان نزدیک با جزئیات بیشتر و هرچه دورترند بااهمیت کمتر نشان داده می شوند. تناسبات بدن انسان در پرسپکتیو تغییر می کند. تقسیم بندی طول بدن و استفاده از خط وسط بدن به طراحی درست بدن کمک می کند.
 پرسپکتیو دو نقطه ای

اگر هیچکدام از دیواره های مکعب با صفحة تصویرموازی نباشد پرسپکتیو دونقطه گریز پیدا میکند. مراحل ترسیم پرسپکتیو دو نقطهای به شرح زیر است:

1. خط افق را ترسیم می کنیم و بافاصله مناسب دونقطه گریز مانند A و B بر روی آن انتخاب میکنیم.

 

 

2. با توجه به ارتفاع مکعب و تراز دید ناظر یال جلو مکعب را به صورت یک خط قائم ترسیم میکنیم.

 

 

3. ابتدا و انتهای یال قائم را به نقطه های گریز وصل میکنیم.

 

 

 

4. با رعایت تناسبات دیگر یال های مکعب را ترسیم کرده و حجم مکعب را کامل میکنیم. درصورت نیاز به جای حجم مکعب می توان فضای داخلی مکعب را ترسیم کرد. در پرسپکتیو احجام اساس زاویة دید، ارتفاع چشم و فاصلة ناظر ترسیم می شوند.


 

برای طراحی از اشیا در پرسپکتیو دونقطه ای نقاط گریز را خارج از صفحة کاغذ تصور کنید. با خطوط کمرنگ و متعدد حالت قرارگیری شیء را جستجو کنید و به کمک روش ارائه شده (روابط خطوط موازی) از آن طراحی کنید.

 


 

بدون پاک کردن خطوط کمرنگ اولیه خطوط پررنگ تری روی اضلاع نزدیک تر ایجاد کنید. هنگام طراحی از اشیای مختلف آنها را به صورت مکعب ساده کنید. به کمک تجسم احجام به صورت مکعب و با استفاده از قواعد پرسپکتیو میتوان اشیای دیگر مانند پله ها را هم به سادگی طراحی کرد.

 


فضای داخلی به کمک قواعد پرسپکتیو طراحی شده است به انتخاب زاویه دید جستجو برای ترکیب بندی مناسب و ترکیب سطوح دقت کنید.