طراحی و زبان بصری 5

طراحی و زبان بصری

 

حالات خطوط

 

خطوط میتوانند از نظر ضخامت و وزن، ظرافت و خشونت، نرمی و سختی، صافی و زبری حالات مختلفی به خود بگیرد.خطوط ممکن است ضخیم یا نازک، قوی یا ضعیف، تیره یا روشن شوند. به صورت خطوط باریک و یا ضخیم یکنواخت باشند. میتوانند در جهت مسیر اصلی خود به صورت بریده بریده، متغیر و یا ممتد باشند.

در جهت مسیر اصلی خود به شکل زیگزاک، شکسته و یا موجی درآیند. میتوانند به صورت منظم و یا نامنظم در مسیر اصلی حرکت خود تغییر جهت دهند. و بتوانند ابزار مناسبی را با انتقال حالات و کیفیات متفاوت ایجاد کنند.

 

 

انواع خط

 

طراحی خطی

 

اهمیت خط در طراحی، همپایة ارزش رنگ در نقاشی و صدا در موسیقی است. در طراحی خطی درونمایة اصلی اشیا به شکل خالصه و با استفاده از خطوط ساده نمایش داده میشوند. یکی از بهترین روشهای نمایش اشیا، نمایش آنها با استفاده از خط پیرامون آنهاست، که آنها را از زمینة خود متمایز میسازد. نحوة ساده کردن موضوع به نوع نگرش، حساسیت بصری، نظم ذهنی و دید شخصی طراح بستگی دارد. همانگونه که هر فردی دست خط خاصی برای نوشتن دارد. در طراحی خطی هم ویژگی های شخص طراح در نوع و کیفیت خطوط آثارش نمایان میشود.

کنترل دست و استفاده از مداد در طراحی: طراحی واسطة بیان احساسات و افکار انسان است. مهارت دست در ترسیم انواع خطوط و اشکال به توان کنترل دست، در حالت هاي مختلف وابسته است. لذا كنترل حركت دست از مهم ترین عوامل طراحی خوب است.

 

 

 

 

براي كسب مهارت در استفاده از ابزارهاي مختلف، استفاده از مداد و قلم طراحي را در حالت هاي مختلف تمرين و امتحان كنيد. كار طراحي را همزمان با استفاده از مچ، آرنج و بازو تجربه كنيد، و كيفيت خطوط طراحي شده را بررسي كنيد تا از كنترل بر دست خود اطمينان پيدا كنيد.

 

 

ساده سازی موضوعات در طراحی خطی

 

ما در هنگام دیدن فقط به آن بخش از موضوعات که برای ما مهم و معنی دار است توجه میکنیم. هنگام ترسیم و نمایش موضوعات مختلف نیز باید جزئیات غیر مهم حذف شده و مهمترین و اساسی ترین ابعاد موضوع ترسیم شوند. طراح با حذف جزئیات به درک بهتری از کل موضوع نزدیک می شود. حالت ساده شده موضوعات مختلف را اغلب با سطوح یا احجام هندسی نشان میدهند. لذا فرایند کار طراحی با دیدن دقیق و بررسی ویژگی های موضوع و ساده کردن آن به کمک خطوط و اشکال انجام میشود. هنگامیکه بتوانیم اشیا و موجودات مختلف را به شکل ساده شده آنها ببینیم طراحی از همة موضوعات آسان میشود.

 

 

 

 

محور تقارن در طراحی

 

بسیاری از عناصر طبیعی اطراف مانند لیوان، گلدان، نوارچسب، قلم ماژیک و ... دارای محور یا محور تقارن هستند. محور تقارن میتواند در درک و ساده سازی موضوعات طراحی به ما کمک کند. محور تقارن ممکن است قائم، افقی یا مایل باشد. برخی از اشیا به جای محور تقارن صفحة تقارن دارند.

 

 

 

 

 

طراحی و زبان بصری 6