طراحی و زبان بصری 2

دیدن

 

آیا همه چیز را می بینیم؟

چشم انسان در لحظة کوتاهی از زمان میلیون ها شعاع نوری را از پدیده های متنوع و مختلف در محیط پیرامونی دریافت میکند ولی آیا انسان همة آنچه را که برای او قابل رؤیت است میبیند؟

برای درک بهتر موضوع براساس دیدههای قبلی خود به سواالت زیر پاسخ دهید:

1 -پیراهن یا مانتو شما چند دکمه دارد؟

2 -در کفش ورزشی شما چند قالب یا سوراخ برای بند کفش پیش بینی شده است و فاصله تقریبی آنها چقدر است؟

3 -از خانه تا کالس درس هر روز چند پله را طی میکنید؟

4 -نسبت ارتفاع چراغ راهنمایی و رانندگی به پایهء آن چقدر است؟

5-هرکدام از مواردفوق دارای چه مشخصات و جزئیات دیگری است؟

مشکل است مشاهده میکنید که پاسخ دقیق به سواالت فوق عموما در حالیکه هر کدام از آنها را بارها و بارها دیدهایم. چرا جزئیات این تصاویر آشنا را ندیده ایم. همه نگاه می کنند ولی همه نمی بینند و خیلی از آنها هم، فقط ابعاد ظاهری مسائل را می بینند. ساختمان حقیقی اجسام را نمی توان با یک نگاه گذرا تشخیص داد. پژوهش های علمی اثبات کرده اند که واقعیت طبیعت، پوسته ظاهری آن نیست. میکل آنژ و داوینچی از اولین هنرمندانی بوده اند که برای دستیابی به واقعیت طبیعت اجزای آنرا شکافتند، ویژگی های آن را با طراحی ثبت کردند تا بهتر بشناسند. به همین دلیل هنرمند به عنوان خلیفه الهی باید سعی کند به جای نسخه برداری صرف از ظاهر پدیده های خلقت، پدیده ای به موازات آفرینش طبیعت بیافریند. چشم هنرمند شاه راه برخورد عمیق با همه واقعیات است. تقویت چشم فقط از راه ورزش دائمی ( نگاه کردن، فکرکردن و تحلیل کردن ) صورت می گیرد. تحلیلی که ممکن است با ترسیمات تحلیلی همراه باشد.

 

دیدن در هنر

 

انواع طراحی

 

واژة طراحی در هنرهای مختلف به معانی متفاوتی به کار رفته است، که در تمامی آنها استفاده از زبان ترسیم مشترک است. زمانیکه در کودکی از سر تفنن برروی برف تازه، شیشه بخارزده یا ماسه های ساحل طرح یا نقشی ایجادمیکنیم در واقع به نوعی طراحی میکنیم. زمانیکه برای بیان اندیشه یا ایده ای مفهوم آن را در قالب ترسیمات سریع و ساده بیان میکنیم، طراحی میکنیم. زمانیکه جهت افزایش مهارت، سرمشق زیبا و اصیلی را باز ترسیم و تکرار میکنیم، طراحی میکنیم و یا زمانیکه با مراحل هدفمند مرحله به مرحله و دقیق قصد تولید و ارائه طرح یک محصول ابتکاری و جدید را داریم طراحی میکنیم. در جهان امروز طراحی به دو معنا به کار میرود:

الف) به معناي طراحي كردن چيزي(Design)، که به معنای طراحی کاربردی، مانند طراحی دقیق و مرحله به مرحله یک فرآوردة معمولا داخلی یک اتاق، طراحی صحنة یک فیلم و یا طراحی یک محصول و یا صنایع دستی و يا طراحي يك آرم است.که شامل طراحی دست آزاد نیز در هنرهاي كاربردي با شناخت وضع می شود. اين نوع از طراحی معمولا موجود، تعيين اهداف، تهية طرح هاي اوليه، ارزيابي و انتخاب و توسعه و تكميل طرح همراه است.

 

 

 

 

ب) به معناي طراحي دست آزاد از چيزي(Drowing)، که به معنای طراحی دست آزاد از یک پدیده یا ارائه ساده یک ایده در قالب خطوط ساده است. که به انواع مختلف تقسیم پذیر است.

 

 

 

ج) اسکیس یا یادداشت های تصویری: نوعی طراحی سریع است که ادراک یا احساس لحظه ای و موضوع اصلی طرح را بیان میکند و معمولا فاقد جزئیات است، بعضی از اسکیس ها جنبة مقدماتی دارند و برای خلق اثر هنری یا طرح محصول از آن استفاده می شود.

 

 

 

 

د) اتود، پیش طرح و تمرین های طراحی: تهیة یک طرح زیبا، اصیل با معنی و اثربخش در هنرهای تجسمی یا کاربردی مستلزم مطالعه، تفکرو تهیة طرح های اولیه یا پیش طرح است. اتودیا پیش طرح نسبت به اسکیس زمان بیشتری لازم دارد.

 

 

 

 

هـ) طرح نهایی: طرح کاملی است که پس از تهیه طرح های اولیه و انتخاب بهترین گزینه آماده میشود.شامل مجموعة مشخصات اصلی و جزئیات و ویژگی ها مهم طرح است.  کار داوینچی مجموعة کامل از اجزای مختلف شامل فضای انسان، حیوان بر پایة اصول آناتـومی عمق نمایی و حجم پردازی نمایش داده میشود. درست است که در طراحی آثار هنری در رشته های مختلف ممکن است فرایندهای متفاوتی طی شود و با توسعه علوم و فناوری و تغییر دیدگاه های هنرمندان نسبت به پدیده های جهان فضاها، مفاهیم و اما، درهمة آنها ابزارهای جدیدی در فرایند طراحی وارد میشوند طراحی دست آزادبه استفاده از ابزارهای ساده، مانند مداد،کاغذ و انواع قلم ها به عنوان عنصر پایه و مشترک همة هنرها است.

 

 

 

طراحی و زبان بصری 3