انواع حجم ونما در مناطق اقلیمی گوناگون

عوامل اثر گذار خارجی بر حجم و نما محیط بیرون خانه شرایطی را بر آن تحمیل می کند، این شرایط عبارتند از زمین بستر پروژه، چگونگی آب و هوای محل، ویژگی های فرهنگی و اجتماعی محیط .   انواع حجم ونما در مناطق اقلیمی گوناگون   حجم و نما در مناطق کویری   در مناطق گرم و خشک ، آب و هوا و اقلیم سبب احداث سقف های گنبدی شکل و نیم استوانه …
ادامه مطلب