بررسی سبک های معماری داخلی ایران 3

شیوۀ پارتی به معماری ای گفته می شود که بعد از حمله اسکندر در ایران معمول شده و در دوره های سلوکیان (ستون های خورهه)، اشکانیان (ارگ کهن نسا)، ساسانیان (قلعه دختر، طاق کسری، بیشاپور، کاخ سروستان)و صدر اسلام و در بعضی نقاط حتی بعد از اسلام تا قرن سوم و چهارم هجری ادامه داشته است. متأسفانه آثار کمی از دوره اولیه آن در ایران به جای مانده است.
ادامه مطلب