انواع حجم ونما در مناطق اقلیمی گوناگون

محیط بیرون خانه شرایطی را بر آن تحمیل می کند، این شرایط عبارتند از زمین بستر پروژه، چگونگی آب و هوای محل، ویژگی های فرهنگی و اجتماعی محیط .
ادامه مطلب