رنگ در معماری داخلی 1

رنگ در معماری داخلی

 

چرخۀ رنگ

 

چرخه رنگ

 

 

چرخۀ رنگ ها براساس رنگ های رنگین کمان تنظیم شده است: قرمز نارنجی -زرد -سبز -آبی-بنفش. با قرار دادن این طیف ها در حول یک دایره ترکیب جدید قرمز -بنفش رنگی را ایجاد می کند که در رنگین کمان وجود ندارد، ولی در چرخۀ رنگ ها یافت می شود. با استفاده از این چرخۀ رنگ، فهمیدن ارتباط بین رنگ های مختلف آسانتر می شود.

 

اجزاءِ چرخۀ رنگ


تمام رنگ ها از ترکیب سفید، سیاه و رنگ های اصلی ساخته شده اند. چرخۀ رنگ ارتباط بین رنگ ها را تشریح می کند.


رنگ های اصلی: رنگ های اصلی یا رنگ های بنیادین، سه رنگی هستند که همه دیگر رنگ ها را با ترکیب آنها می توان به دست آورد. رنگ های اصلی (قرمز، زرد و آبی) رنگ های خالص بوده و از ترکیب هیچ رنگ دیگری به دست نمی آیند. اگر سه رنگ با هم مخلوط شوند نتیجۀ کار، رنگ خاکستری تیرۀ فام دار (یا به قولی دیگر سیاه یا قهوه ای) است.


رنگ های ثانویه (درجه دوم): از ترکیب مساوی دو رنگ اصلی یا اولیه، رنگ های ثانویه به دست می آیند. این رنگ ها عبارت اند از سبز (آبی + زرد)، بنفش (آبی + قرمز) و نارنجی (زرد + قرمز). سه رنگ نارنجی، سبز و بنفش که از ترکیب دو رنگ اولیه تشکیل می شوند، رنگ های ثانویه، هستند.


رنگ های درجه سوم: رنگ های مرتبۀ سوم و یا رنگ های متوسط، به رنگهایی اطلاق می گردد که از ترکیب یک رنگ اولیه و یک رنگ ثانویه تشکیل شده باشند. رنگ های قرمز -نارنجی، قرمز -بنفش، زرد -سبز، زرد -نارنجی، آبی -بنفش و آبی -سبز از رنگ های اصلی و ثانویه با هم ترکیب شده و رنگ های مرتبه سوم را تشکیل می دهند. به این ترتیب رنگ های مرتبه سوم عبارت اند از:
بنفش متمایل به آبی؛
بنفش متمایل به قرمز؛
پرتقالی متمایل به قرمز؛
پرتقالی متمایل به زرد؛
سبز متمایل به زرد؛
سبز متمایل به آبی.