میدان لارک

موقعیت : ایران.استان چهارمحال و بختیاری ، شهرستان بن ، روستای لارک
کارفرما : جناب آقای 
طراحی : استودیو دیدا
سال طراحی : 1399

SQUARE

LOCATION : IRAN.CHAHARMAHAL AND BAKHTIARI PROVINCE. LARAK VILLAGE
CLIENT : MR.
DESIGN : DEEDA STUDIO
YEAR OF DESIGN : 2020

SQUARE DESIGN

طراحی میدان

فیلم طراحی پروژه ی میدان لارک:

طراحی میدان واقع در استان چهار محال و بختیاری که جاده ی لارک ( بن ) و جاده ی شیخ شبان را به هم می رساند به صورتی انجام شده که به دلیل وجود دشت لاله های واژگون شهرستان کوهرنگ این استان و در واقع نمادین بودن این اثر طبیعی در این استان، این نماد نیز در میدان به چشم خورده و یادآور سرزندگی و سرسبزی این استان در فضای جاده ای خشک و بی آب و علف باشد.

The design of the square located in Chahar Mahal and Bakhtiari province, which brings together Larak Road (Bonn) and Sheikh Shaban Road, has been carried out in such a way that due to the overturned tulip plains of Koohrang city of this province and in fact the symbolic nature of this natural effect in this province, this symbol is also in the square and is a reminder of the vitality and greenness of this province in dry and waterless and grassy road space.