طراحی و زبان بصری 14

نور و دیدن اشیا با وجود نور است که پدیده های خلقت برای انسان قابل رؤیت می شوند. بدون نور چیزی دیده نمی شود. با تغییر شدت رنگ یا جهت نور ِ اشیاء اطراف ما تغییر می کنند. اشيا بر حسب جنس و نوع سطوحي كه دارند وقتي در مسير تابش نور قرار مي گيرند يا نور را جذب مي كنند، يا نور از آنها عبور مي كند و يا نور را باز مي تابانند؛ به همين سبب اجسام به (كدر)، (نيمه شفاف) و (شفاف) تقسيم مي شوند. همين ويژگي دربارة رنگ اشيا و اجسام وجود دارد.
ادامه مطلب