طراحی و زبان بصری 15

نمایش حجم از طریق سایه روشن   نمایش حجم اشیا بسته به نوع فرم و نحوة تابش نور، متفاوت است زاویة تابش نور، برجستگی ها و فرورفتگی احجام را نمایان می کند و بدون سایه روشن حجم اشیای سطح به نظر می رسد. برای تشخیص بهتر درجات خاکستری، میتوان با چشم نیمه باز به احجام نگاه کرد برای نمایش احجام، حداقل از سه درجة خاکستری استفاده می  شود.     …
ادامه مطلب