طراحی و زبان بصری 7

سطح عنصری دو بعدی است که (شکل آن) اصلی ترین ویژگی آن را بیان میکند. شکل واقعی یک سطح فقط زمانی رؤیت پذیر است که به آن نگاه کنیم. عامل مهم دیگر کیفیت سطح است، که تابع ماده ای است که از آن ساخته شده است. نوع رنگ، بافت، الگو و زمینه به ویژگی های اثر گذاشته و کیفیت آن را مشخص میکند. کیفیت سطوح، اصلی ترین عنصر در شکل گیری بسیاری از هنرهاست: در بافت، چاپ پارچه،در طراحی محصولات صنعتی،در معماری داخلی، گرافیک، نقاشی و در صنایع دستی، کیفیت سطوح، تأثیر اساسی بر کیفیت آثار و محصولات دارد.
ادامه مطلب