طراحی و زبان بصری 8

شکل ها یا هندسی و ساده هستند، مثل دایره، مثلث و چهار گوش و یا تلفیقی پیچیده و مرکب از شکل های ساده می باشند، مثل شکل های آلی موجودات زنده، سنگ ها و درختان. اشکال بصری ازترکیب یا تغییر شکل اشکال ساده هندسی پدید می آید و در هنرهای مختلف به کار گرفته می شوند. در طبیعت شکل های متنوع و زیادی وجود دارد که هر کدام به نحوی ذهن و احساسات ما را تحت تأثیر قرار می دهند. در هنرهای تجسمی نیز با تغییراتی که در یک ساده میتوان به وجود آورد شکل های جدیدی ساخته می شود:
ادامه مطلب