طراحی و زبان بصری 11

تناسب طلایی ایجاد تناسب میان رنگ ها و سایه رنگ های یک تابلوی نقاشی در عین حال تناسب در اندازه ها از قوانین خاصی پیروی میکند که به آنها اصول و قواعد تقسیمات طلایی و یا تناسبات طلایی گفته می شود. براساس تناسبات طلایی یک پاره خط را می توان طوری به دو قسمت تقسیم کرد که نسبت قسمت کوچکتر به قسمت بزرگتر مساوی با نسبت قسمت بزرگتر، با کل پاره خط باشد. این نوع تقسیم از نظر بصری و همین طور از نظر منطقی، نسبت های زیبایی را میان اجزا با یکدیگر و با کل پدید می آورد که هم در معماری و هم در هنرهای بصری از آن استفادة بسیار شده است.
ادامه مطلب