طراحی و زبان بصری 6

طراحی و زبان بصری   اندازه گیری در طراحی   عالاوه بر ساده سازی و استفاده از محور تقارن، استفاده از اندازه گیری درک ارتباط میان اجزا و نسبت های موضوعات طراحی را آسان می سازد و امکان می دهد طرح کلی موضوع را، ارزیابی و اصالح کنیم. برای اندازه گیری، اندازة بخشی از موضوع را به عنوان معیار در نظر می گیریم و آنرا معیار سنجش اندازه های بزرگتر …
ادامه مطلب