انواع هنرها و تزیینات رایج در معماری داخلی چین

شاید بتوان باشکوه ترین هنر چینی را خوشنویسی دانست. آنها با استفاده از قلم مو، روي کاغذ و یا پارچه اي ابریشمی می نویسند. بعد از خطاطی، دومین هنر مهم چینی ها، نقاشی است. حتی امروز هم در چین، آبرنگ طرفداران بسیاري دارد. بعد از نقاشی می توان به هنر مجسّمه سازي اشاره کرد. ساخت تندیس هاي جانوري و انسانی از جنس گل پخته، چوب، سنگ و فلز همواره مورد توجه هنرمندان چینی بوده است. چینی ها در ساخت سفال به ویژه سفا ل هاي لعاب دار بسیار توانا هستند. نخستین ظروف سفالی منقوش که داراي نقش هاي هندسی هستند، در هزارۀ پنجم پیش از میلاد در دورۀ نوسنگی، ظاهر میشوند. عالی ترین ظروف سفالی چین، ظروف موسوم به چینی هستند.
ادامه مطلب