خانه ای برای یک خانواده (بخش پنجم)

معماری داخلی : استودیو دیدا
سال طراحی : 1397

A HOUSE FOR A FAMILY ( PART 5 )

INTERIOR ARCHITECTURE : DEEDA STUDIO
YEAR OF DESIGN : 2018

INTERIOR ARCHITECTURE

معماری داخلی

اتاق فرزند

طراحی دکوراسیون معماری سوییت فرزند در پرپژه ی خانه ایی برای یک خانواده و پنجره ی یه تیکه و سرتاسری آن توسط استودیو معماری دیدآ
نمایی به سمت سرویس بهداشتی و درب های برقی شیشه ایی رو به داخل دیوار (
طراحی معماری سوییت فرزند و نمایی از فضای خواب و کمد دیواری و کتابخانه آن توسط استودیو معماری دیدآ

نور طبیعی نمای شمالی نیز با سیستم شید دو روله مدیریت میشود .

شید دو رول برقی برای بخش مطالعه و کمد دیواری آنتوسط استودیو معماری دیدآ

سرویس بهداشتی

سروی بهداشتی مدرن اتاق فرزند طراحی شده توسط استودیو معماری دیدآ
سرویس بهداشتی مدرن ترکیب بتن و کاشی ( استودیو معماری دیدآ )

پیشنهاد استایل های پوشاک متناسب با فضای طراحی

پیشنهاد استایل های پوشاک متناسب با فضای طراحی پروژه ی خانه ای برای یک خانواده
اکسسوری های به کار گرفته شده در پروژه ی معماری خانه ای برای یک خانواده ( استودیو معماری دیدآ )

صفحه ی قبل این پروژه