عرصه خدمات و پشتیبانی 

 امکان زندگی راحت با آرامش در یک خانه به پیش بینی و طراحی مناسب عناصر خدماتی مورد نیاز چون پارکینگ ، انباری ، زیر زمین ، رختشوی خانه و موتورخانه و نهایتا بهره مندی از خدمات مکانیکی و الکتریکی بستگی دارد.
ادامه مطلب