آشنایی با فضاهای مختلف یک واحد مسکونی

آشنایی با عرصه‌های مختلف واحد مسکونی    برای کارا بودن فعالیت‌های یک ساختمان لازم است تمامی فضاهای آن شناسایی و دسته بندی شوند  سپس با پیش‌بینی ارتباط مناسب بین آنها ، بتوانند به صورت یک مجموعه واحد عمل نمایند . طراحی مسکن نیز از این امر مستثنی نبوده و قبل از مبادرت به کار طراحی لازم است دسته بندی فضاها و یا به تعبیری دیگر عرصه بندی در آن مشخص …
ادامه مطلب