عناصر اصلی آشپزخانه

خانواده ها معمولاً برای صرف غذا سفره پهن می‌کنند و دور آن می‌نشیند یا دور میز آشپزخانه یا میز ناهارخوری و یا کنار پیشخوان آشپزخانه به دور هم جمع می شوند . با توجه به فرهنگ ( آداب ) غذا خوردن در هر خانواده فضای مجزا یا در تلفیق با دیگر فضاها برای ثبت غذا طراحی می شود . ابعاد ناهارخوری نیز تابع آداب غذاخوری در هر منطقه و مبلمان مورد استفاده در آن است .
ادامه مطلب